Posts Tagged ‘ شانزده آذر ’

سلاح سرد برای 16 آذر

هم رزمانی که نزدیک محلهای راهپیمایی زندگی میکنند میتوانند دوربین های حرفه دوستان و آشنایان را غرض بیگیرند و چهره مزدوران رژیم را ثبت کنند نگذاریم مزدوران رژیم بین مردم حضور پیدا کنند نگذاریم آنها مردم را سرکوب کنند با انتشار تصاویر آنها و مشخص کردن نام و نشانشان آنها را رسوا میکنیم و قهر جامعه را نشانشان میدهیم.

از میان تصاویر ثبت شده از چهره مزدوران میتوانیم مزدورانی که چهره خودشان را می پوشانند و به مردم حمله میکنند را شناسایی کنیم کافیست شما در نقطه در هر محل چهره آنها را ثبت کنید و به ما کمک کنید.16 آذر

اندکی صبر سحر نزدیک است

16 آذر وعده دیدار ما

من برای 13 آبان مطلبی در وبلاگـ قرار ندادم چون قرار نبود که شرکت کنم ولی 16 آذر هستم و از امروز برای 16 آذر مینویسم
16 Azar