Posts Tagged ‘ 22 خرداد ’

برنامه های بیست و دو خرداد

فراخوان حامیان جنبش سبز در شهرهای مختلف کشور برای برگزاری مراسم ٢٢ خرداد

تدارکات گسترده سبزهای خارج از کشور برای راهپیمایی به مناسبت سالگرد انتخابات کودتایی ۲۲خرداد

Advertisements

بیست و دو خرداد

22خرداد

Advertisements